DAAD Architecten

Studie woningbouw Sibrandabuorren

De weg waar Sibrandabuorren aan ligt vormt een schakeling van pittoreske dorpjes en vergezichten naar het weidse landschap.
Sibrandabuorren ligt op een kruispunt van weg en water, de Sibrandabuurstervaart. In het dorp is de relatie met het water niet uitgebuit.
De vraag naar uitbreiding van het dorp staat niet op zichzelf. Het is geen vraag die moet worden beantwoord waarna het dorp ‘op slot’ kan. Het is van belang te kijken naar de mogelijkheden van nieuwe uitbreidingen in de toekomst.

We onderscheiden drie strategieën:
De beperk de schade strategie
Een strategie waarbij zoveel mogelijk wordt behouden en wordt voortgeborduurd op eerdere keuzes qua uitbreiding.
Benut de kansen strategie
Een strategie waarbij wordt gereageerd op de kansen die in het dorp liggen.
Ontdek je plekje strategie
Een strategie waarbij nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd.

Uitbreiden 1, beperk de schade + benut de kansen
Als je Sibrandabuorren bekijkt vanuit de beschreven principes, dan is er binnen het dorp weinig plek voor uitbreiding. Het dorp is min of meer ‘af’.
Aan de zuidkant is, de zogenoemde locatie1, inwezen de enige logische plek voor uitbreiding van het dorp, binnen de huidige principes van het dorp.
Aan de Noord en de Zuidkant zijn 2 opvallend harde randen naar het landschap. Er ligt een kans die te verzachten. Op de zogenoemde locatie 1 ligt ook een kans de relatie met het water te verbeteren in de vorm van een klein haventje.

Uitbreiden 2, nieuwe erven
Ontdek je plekje + benut de kansen.
Eén van de kwaliteiten van het dorp is de afwisseling tussen beslotenheid en vergezichten naar het landschap. Toch zou er in de toekomst kunnen worden gedacht aan uitbreiding aan de Oostzijde van de weg, Hierbij is het van belang zicht naar het landschap behouden. Wij stellen daarom voor een maximum af te spreken van twee mogelijke locaties.
Van belang is hierbij de manier van bebouwen. Deze uitbreidingen moeten een erfachtig karakter hebben, met grote volumes en het zicht naar het landschap openlaten.

Uitbreiden 3, eilanden in het landschap
Ontdek je plekje + benut de kansen.
Aan de andere zijde van het dorp zou aan een andere manier van uitbreiden kunnen worden gedacht, zonder de rand van het dorp en het lint verder aan te tasten.
Ons voorstel is hier nieuwe elementen toe te voegen. Eilanden in het landschap met een eigen karakter, ingekaderd door bomen. Hierbij is het belangrijk dat ieder eiland een toegevoegde functie/ kwaliteit krijgt waar het dorp, als geheel van profiteert. Zo worden de eilanden fysiek losgekoppeld, maar door de invulling toch onderdeel van het dorp. Te denken valt hierbij aan woningen voor ouderen en/of jongeren uit het dorp, voorzieningen aan het water, etc.
Voor locatie 1 is gekeken naar mogelijke oplossingen, waarbij rekening is gehouden met de globale wensen van de beoogde bewoners qua maat van de kavels en enkele specifieke eigenschappen van de kavels.
Door de strokenverkaveling is het mogelijk een directe relatie met het landschap te creëren vanuit ieder huis (een eigenschap van de huizen in het oorspronkelijke lint). De strokenverkaveling zorgt ook voor een relatie met het water en/ of haven voor iedere kavel.
Gekozen is voor één ontsluitingsweg met een kade langs het water.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Boarnsterhim
Jaar: 2008
Project: Studie