DAAD Architecten

Levende monumenten in een leefbare regio

Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, heeft op 1 juli het advies: ‘Levende Monumenten in
een Leefbare Regio’ in ontvangst genomen van de betrokken partijen.

In het project ‘Levende Monumenten in een Leefbare Regio’ heeft (nieuw) gebruik
van monumenten in het aardbevingsgebied van Groningen en het
leefbaarheidsaspect centraal gestaan. Burgers, ondernemers,
belangenorganisaties en overheden hebben de afgelopen maanden onderzocht hoe de
handen ineen geslagen kunnen worden. Waar liggen kansen voor nieuw gebruik en
hoe kunnen schadeherstel en preventie hier een rol bij spelen? Daarbij is
gewerkt vanuit vier voor het gebied representatieve monumenten(clusters) die
aardbeving schade hebben: boerderij De Haver (Onderdendam), molen De Hoop
(Middelstum), kerk (Overschild) en een cluster van leegstaande monumenten in ‘t
Zandt. Die zoektocht heeft een advies opgeleverd voor alle betrokkenen
(overheden, belangenorganisaties en burgers zelf) waarin een innovatieve,
samenhangende aanpak wordt voorgesteld.

DAAD architecten was samen met Enno Zuidema Stedebouw verantwoordelijk voor de uitvoering en productie van het advies in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de partners: Provincie Groningen, Stichting Oude Gronminger Kerken, Libau, Stichting het Groninger Landschap, de erfgoedpartners en de betrokken gemeenten in het aardbevingsgebied.