DAAD Architecten

DAAD op tentoonstelling Intense Laagbouw

De manifestatie Intense Laagbouw  (van 06 april tot 19 juni 2009) was het vervolg op de in 2004 begonnen woningbouwcampagne ‘De Intense Stad’ ‘Ontwerp woningen met een eigen buitenruimte waarmee we ongebruikte plekken in de stad zo goed mogelijk kunnen benutten.’
Dat was, heel in het kort, de opdracht die de gemeente Groningen stelde bij de woningbouwmanifestatie Intense Laagbouw.
DAAD heeft deelgenomen aan de manifestatie met twee inzendingen.

Studie intense laagbouw, locatie Winschoterdiep
Op uitnodiging van de BAM, Lefier en de Huismeesters werd deelgenomen aan een prijsvraag voor de ‘Meeuwen’ een grote Woningbouwlocatie langs de Europaweg. Voordat deze locatie in het kader van de intensieve laagbouw manifestatie werd bewerkt is met andere plannen al geprobeerd hier levensvatbare initiatieven te laten landen. In een onstabiele markt als de huidige ligt het voor de hand een open plan te ontwikkelen dat kan inspelen op snelle veranderingen aan de vraagzijde. Dat kan bij voorliggende locatiegrootte, woningaantallen en dichtheden alleen wanneer niet van een vastomlijnd eindbeeld wordt uitgegaan, maar van een dynamisch concept. Ons planvoorstel is dan ook eerder te lezen als een geoptimaliseerde, ruimtelijk/stedenbouwkundige onderlegger op basis waarvan verschillende invullingen in de loop der tijd een plek kunnen vinden, dan als een totaalvoorstel. Het bestaat uit een veld van parallel gerichte stroken met straten en gebouwde volumes, waaroverheen een aantal elementen als een diagonale langzame verkeersroute en een plein zijn gelegd. De ‘bar-code’-organisatie van straten en volumes maakt maximaal gebruik van de bestaande infrastructuur. Nieuwe straten hoeven, afhankelijk van de fasering in de bouw van het plan, pas te worden aangelegd op het moment dat er daadwerkelijk ontwikkeld en gebouwd wordt, vaak worden de voorzieningen in het gebouw geïntegreerd. Het is in deze opzet dan ook goed denkbaar dat het gehele terrein niet in één keer wordt ontwikkeld, maar stapsgewijs. Er is een serie woningtypologieën voorgesteld die allen binnen het stedenbouwkundig raamwerk passen. Afhankelijk van de markt kunnen voor elke ontwikkelfase de meest geschikte typen worden ingezet. Zo kan de locatie bij gunstige woningbouwmarktontwikkelingen binnen afzienbare termijn volledig worden bebouwd, maar levert ook elk tussenstadium dat definitief of tijdelijk eindstadium blijkt te zijn, een volwaardig beeld op.

Projectgegevens
Opdrachtgever: BAM, De Huismeesters en Lefier StadGroningen
Jaar: 2009
Project: studie

Studie intense laagbouw, locatie ‘eigen initiatief’
Op eigen initiatief is een studie gedaan naar restgebieden tussen stad en infrastructuur. Verdichting en intensivering van de stad loopt dikwijls tegen haar grenzen aan bij infrastructurele werken Voor intensieve laagbouwontwikkelingen zijn deze barrières in de stad problematisch.
DAAD heeft gezocht naar intensiveringmogelijkheden in deze restzones tussen bestaande bebouwing en infrastructuur. Gaandeweg de inventarisatie van de gebieden leek het niet zozeer de nabijheid van deze infrastructuur het probleem maar veeleer de fysieke barrièrewerking, het ‘doodlopen’ van de stad en het ontbreken van een aantrekkelijke verbinding tussen delen van de stad.
Wij hebben onderzocht hoe we -door ons niet af te keren van de blokkade maar deze te omarmen- een toekomst gericht voorstel kunnen doen. De infrastructurele barrière wordt verrijkt en daarmee geslecht door tunnels, bruggen en viaducten van (woon)programma te voorzien. Deze kleine intense prikkels in de stad genereren aanleidingen om verdichting tussen de buurten en wijken op gang te brengen Daarnaast worden nieuwe woningtypologieën toegevoegd om de stad vorm te geven.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Jaar: 2009
Project: studie