DAAD Architecten

Gemeentehuis Bergen

Het gemeentehuis van Bergen, opgeleverd in 1980 naar een ontwerp van architect Cor Kalfsbeek, staat leeg en wacht op hergebruik of sloop. In 2000 heeft de gemeente het pand verlaten, op zoek naar een nieuw onderkomen voor de fusiegemeente Bergen/Schoorl/Egmond. Sindsdien wordt het niet meer als gemeentehuis gebruikt en hebben enkele functies, waaronder een school, er tijdelijk een plek gevonden. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk bewoond en wordt een deel voor kunstopslag gebruikt. In afwachting van de beoogde sloop van het gebouw is het onderhoud tot een minimum beperkt. Dit is duidelijk te constateren in de huidige toestand. Desondanks is het gebouw in structuur en hoofdopzet sterk, architectonisch bijzonder en technisch goed genoeg om op hergebruikmogelijkheden te worden onderzocht.

Onderzoek
Op verzoek van de gemeente Bergen heeft DAAD Architecten BV de mogelijkheden onderzocht om het gebouw Elkshove te Bergen te transformeren tot een nieuw bestuurlijk centrum dat op termijn eventueel uit te breiden is tot een volledig nieuw gemeentehuis. De gefaseerde opzet, de eventuele combinatie met andere functies zoals een brandweerkazerne, het parkeervraagstuk en de bouwkundige, installatietechnische en logistieke consequenties in het eindplan en de verschillende tussenstadia, hebben geleid tot een integraal onderzoek, waarbij architectuur en stedenbouw tegelijkertijd worden onderzocht.

Scenario’s
Er doen zich twee mogelijke scenario’s voor:
1. Het gebouw wordt gesloopt en op de locatie wordt een compleet nieuw multifunctioneel gemeentehuis gebouwd, eventueel met een brandweerkazerne, waarbij een fasering in de vorm van een nieuw bestuurlijk centrum als eerste fase en een aangebouwde “backoffice” in een tweede fase mogelijk is.
2. Het gebouw wordt geschikt gemaakt als bestuurlijk centrum, eventueel met brandweerkazerne en op de locatie wordt hieraan op termijn het “backoffice” van het gemeentehuis toegevoegd.

Elkshove 2.0
In zijn huidige conditie voldoet het gebouw Elkshove niet aan de eisen die aan een eigentijds gemeentehuis gesteld worden. We concluderen dat enkele forse ingrepen aan het gebouw absoluut nodig zijn om het binnenklimaat goed te krijgen en verdere bouwtechnische schade te voorkomen. Dit betreft onder andere het verwijderen van de daglichtstraten (te vervangen door dichte betondaken) en de het schuine gevel-/dakmetselwerk. In de principevoorstellen die in de verschillende modellen zijn gedaan is onderzocht in hoeverre deze ingrepen ook kunnen bijdragen aan een nieuw beeld, een nieuw horizontaal leidingtracé en/of een nieuwe constructie ten behoeve van verticale uitbreiding. Naast deze aanpassingen die in elk geval nodig zijn, zijn er verschillende opties in modellen onderzocht (CONSERVEREN, OPTIMALISEREN, MAXIMALISEREN). Het bestuurlijk Centrum blijkt, met uitzondering van de raadzaal, goed te passen binnen de contouren van het huidige gebouw. In alle onderzochte modellen is hier dan ook vanuit gegaan. Er blijft daarbij voldoende ruimte over om ook de brandweerkazerne een plek in het gebouw te geven (met uitzondering van de garage). En er is dan nog ruimte over die eventueel aan derden zou kunnen worden verhuurd, gesloopt of gereserveerd voor de toekomst wanneer wellicht het ambtelijk apparaat (back office) ook op deze locatie een plek vindt. Ergens tussen de modellen 1 en 2 lijkt een goede kans te liggen om op een efficiënte manier het nieuwe programma te benutten om het bestaande complex tot een comfortabel, eigentijds, transparant gemeentehuis te transformeren; Elkshove 2.0.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Bergen
Projectpartner: Enno Zuidema Stedenbouw
Jaar: 2010
Project: haalbaarheidsstudie