DAAD Architecten

Levende monumenten in een leefbare regio / Smart Monuments

In het project ‘Levende Monumenten in een Leefbare Regio’ heeft (nieuw) gebruik van monumenten in het aardbevingsgebied van Groningen en het leefbaarheidsaspect centraal gestaan. Burgers, ondernemers,
belangenorganisaties en overheden hebben de afgelopen maanden onderzocht hoe de handen ineen geslagen kunnen worden. Waar liggen kansen voor nieuw gebruik en hoe kunnen schadeherstel en preventie hier een rol bij spelen? Daarbij is gewerkt vanuit vier voor het gebied representatieve monumenten(clusters) die aardbeving schade hebben: boerderij De Haver (Onderdendam), molen De Hoop (Middelstum), kerk (Overschild) en een cluster van leegstaande monumenten in ‘t Zandt. Die zoektocht heeft een advies opgeleverd voor alle betrokkenen (overheden, belangenorganisaties en burgers zelf) waarin een innovatieve, samenhangende aanpak wordt voorgesteld.

DAAD architecten was samen met Enno Zuidema Stedebouw verantwoordelijk voor de uitvoering en productie van het advies in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de partners: Provincie Groningen, Stichting Oude Gronminger Kerken, Libau, Stichting het Groninger Landschap, de erfgoedpartners en de betrokken gemeenten in het aardbevingsgebied.

U kunt het rapport downloaden op de website van de rijksdienst voor cultureel erfgoed via deze link.