DAAD Architecten

School 24

WAT ZIEN WE GEBEUREN ■ Veel maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, komt op dit moment op de kopersmarkt als gevolg van de samenvoegingen, zo ook in de gemeente Borger. Een direct gevolg van krimp in de regio en een keuze in kostenefficiëntie van het onderwijs. Veel scholen vinden een nieuwe bestemming als woon/werkpand. Met de overgang naar privaat bezit komt de maatschappelijke functie als lokale ontmoetingsplaats echter te vervallen. Juist ontmoetingsplaatsen ‘tussen de bedrijven door’ vervullen een belangrijke rol voor de sociale verbindingen in een lokale gemeenschap en zijn daarmee waardevolle broedplaatsen van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid.

De gemeente Borger Odoorn spant zich in om de leefbaarheid te borgen door zowel op sociaal als economisch gebied integraal beleid te ontwikkelen. Ook bewoners en bedrijven zijn op hun eigen wijze op zoek naar behoud van leefbaarheid. De heroriëntering op bestaande waarden roept vragen op over de sociaal economische richting. Externe professionals die zich werpen op het oplossen en faciliteren van deze vraagstukken hebben niet alle antwoorden en zijn op zoek naar nieuwe kennis en samenwerkingsverbanden. De oplossingen van gisteren bieden geen garantie meer voor effectief beleid in de veranderende maatschappelijke context. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn nodig om effectieve methoden te ontwikkelen om de duurzame oplossingen voor morgen te verkennen.

 

WAT ZIEN WE VOOR ONS ■ School 24 krijgt een tweede leven als leer- en ontmoetingsplek voor bewoners, ondernemers, professionals, onderwijs en overheid waarbij leefbaarheidsvraagstukken centraal staan. Een broedplaats om de eigenkracht van de betrokkenen aan te spreken, waarin gezamenlijk verkend wordt wat echt belangrijk is om de leefbaarheid in het gebied op duurzame wijze te borgen en wat je daar concreet met elkaar aan kan doen. Door reflectie te organiseren op lokaal, regionaal en internationaal niveau, helpen we de burgers om hun eigen kracht te vinden en dit te weten te vertalen naar ondernemend burgerschap. Door deze gezamenlijke zoektocht ontwikkelen we een nieuw perspectief en praktische handvatten waarmee de burgers hun kwaliteit van leven kunnen versterken in een verschuivende maatschappelijke context. Daarnaast is het ook een plek waar professionals inzichten ontwikkelen en opnieuw invulling kunnen geven aan hun beroepspraktijk. Zo snijdt het mes aan twee kanten. School 24 krijgt op deze wijze een nieuwe leerfunctie als sociaal innovatielaboratorium met als doel de leefbaarheid voor Nieuw Buinen te vergroten en wordt het een broedplaats voor nieuwe initiatieven die er toe doen.

 

WAT GAAN WE DOEN ■ De komende drie jaar ontplooien we een programma met evenementen, activiteiten en ontmoetingen in de vorm van waarderend onderzoek. Waarderend onderzoek gaat uit van het principe ‘leren van het verleden, ontwikkelen op successen, krachten en gedeelde waardes’. Het gaat uit van het resultaat, waar willen we naartoe, in plaats van blijven hangen in de tekortkomingen. ‘Wat willen we WEL staat centraal!’ Dat wil niet zeggen dat het onderzoek en de bevindingen niet kritisch zijn en niet benoemen wat er niet goed gaat; de focus is echter bewust ontwikkelings- en oplossingsgericht. Daarmee is zij duurzamer, kent meer doorwerking, dan puur traditioneel onderzoek. We werken daarbij samen met mensen die zichzelf en hun omgeving willen verbeteren en koppelen de reflectiekracht van buiten aan het gebied, zowel regionaal als internationaal. Het Sociaal Innovatie Lab realiseert bijzondere projecten, waarin architecten, kunstenaars, ambtenaren, bestuurders, psychologen, bestuurskundigen, organisatiekundigen, landbouwers, storytellers, theatermakers, planologen, musici, project- en verandermanagers samen waarderend bouwen aan oplossingen, ‘die de moeite waard zijn!’. De resultaten maken we zichtbaar op en rond school 24 als inspiratie en collectief geheugen.

 

WAT HEBBEN WE NODIG ■ We hebben commitment nodig van de gemeente Borger-Odoorn om School 24 voor minimaal drie jaar ter beschikking te stellen als Sociaal Innovatie Laboratorium. We gebruiken de startsubsidie om het programma verder te ontwikkelen met een startteam. Daarmee verbinden we lokale, regionale en internationale betrokkenheid. We spreken onze netwerkcontacten aan om middelen en inzet te genereren waarmee we het programma kunnen optuigen. Om de beheerskosten te dragen genereren we onze eigen stroom met energiepanelen op het dak, via crowdfunding bieden we investeerders de mogelijkheid om zo een maatschappelijke bijdrage te leveren aan dit initiatief.

De drijvende kracht en echte energie achter het project zijn vooral de talenten, drijfveren en ambitie van de betrokkenen. We verbinden deelnemers aan dit project op basis van het verlangen naar vernieuwen, verbinden, leiderschap, co-creatie, passie, ‘anders denken en anders doen’. Zoeken naar nieuwe paden, zonder de gebaande te veronachtzamen is het belangrijkste uitgangspunt.

School 24a

Projectgegevens Prijsvraaguitschrijver: Gemeente Borger-Odoorn Jaar: 2013 Project: prijsvraag Prijsvraag team: Peter Kiers (Bouwwerk BV), Hems Zwier (Organisatie en Interimmanagement B.V.), Peter Leenhouts (Shared Evolution), Rob Hendriks (DAAD Architecten)