DAAD Architecten

Schuur Noordoostpolder

Van 03 augustus tot en met 26 oktober 2008 werden de inzendingen voor de meervoudige opdracht voor de Nieuwe Polderschuuur Noordoostpolder tentoongesteld in het museum Nagele.

De Noordoostpolder
Meer dan een halve eeuw na de aanleg en inrichting ademt de Noordoostpolder nog steeds de sfeer van rationaliteit en efficiëntie in agrarische productieprocessen. In weinig andere gebieden in Nederland is de samenhang tussen bedrijfsvoering in de landbouw, inrichting van erf, beplanting en landschap, nederzettingspatroon en architectuur zo groot als hier.
De oorsprong van het uitschrijven van de prijsvraag ligt in het constateren van de problematiek van grote damwandloodsen die deze structuur aantasten. In de prijsvraag wordt gevraagd een ontwerp te maken voor een nieuwe polderschuur dat een alternatief voor de damwandloodsen moet vormen.
Na bestudering van de vraag en de achterliggende problematiek heeft DAAD geconstateerd dat de problematiek niet met een architectonisch antwoord kan worden opgelost, maar eerder een landschappelijk en procesmatig antwoord vraagt.
Door ontwikkelingen in agrarische processen zijn naast de bestaande schokbetonschuren nieuwe schuren gebouwd. De maat van de bestaande erven is niet toereikend om deze schuren binnen de beplanting te plaatsen. Nieuwe schuren prikken door de erfbeplanting heen en staan kaal in het landschap. Hiermee worden, ondanks de goede bedoelingen van het beeldkwaliteitplan, welstandsnota en bestemmingsplan, langs de weg en in het landschap de aantastingen van de oorspronkelijke structuur pijnlijk zichtbaar. Aantasting van deze landschappelijke structuur door een architectonisch ‘mooie’ schuur vormt geen oplossing voor het probleem.
De inzending van DAAD is een kritiek op de ontwikkelingen die nu plaatsvinden en een gevolg zijn van het huidige bestemmingsplan. Het probleem moet niet op een architectonisch maar op een landschappelijk vlak worden opgelost.

Het N.O.P.-erf
Om een ontwerp te maken die ook voor agrariërs interessant is hebben we ons verdiept in de ontwikkelingen binnen de agrarische sector van de Noordoostpolder. Hieruit blijkt dat de schaalvergroting blijft doorgaan en het probleem dus in omvang zal toenemen.
Het plan ‘N.O.P-erf’ is een voorstel om een nieuwe serie erven te ontwikkelen die zowel de schaalvergroting van de bedrijven als de samenwerking tussen verschillende bedrijven kan faciliteren. Door bij de tocht een nieuwe zone te reserveren voor agrarische activiteiten in de breedste zin van het woord (opslag, stalling, huisvesting tijdelijk personeel enz.) ontstaat er een flexibiliteit die op de toekomst gericht is.
Door op de actuele ontwikkelingen in te spelen wordt het voor de agrariërs ook interessant om te investeren in ontwikkelingen die aansluiten bij de vragen die binnen de agrarische sector spelen. Dit plan richt zich op een toekomstige ontwikkeling waarbij de oorspronkelijke structuur van de Noordoostpolder en de erven kans krijgen om te herstellen.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder
Jaar: 2008
Project: Prijsvraag